Privacy en Cookie Policy

Privacy en cookie policy

Laatst bijgewerkt 05/01/2024

 

 1. Toelichting

Deze Privacy en Cookie Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

 1. Model

 

Deze “Privacy en Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Internet Republic International (IRI), Gistelsesteenweg 395, 8400 Oostende, BE0840.420.074

 

Lees deze Privacy en Cookie Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.woca-webshop.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy en Cookie Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 • IRI leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

 • IRI stelt zich middels huidige Privacy en Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IRI.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1: via cookies: uw IP-adres; de bewaartijd van de verschillende soorten cookies staan onderaan deze policy opgesomd.
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens; deze gegevens bewaren wij gedurende maximum 5 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling.
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres; deze gegevens bewaren wij gedurende maximum 3 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling.
 • Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling; deze gegevens bewaren wij gedurende maximum 5 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling.

 

2.2.        IRI kan gegevens van u (Persoonsgegevens) verzamelen tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 

Artikel 3 – Doeleinden en duur van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

                IRI zal de bij u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met uw voorgaande, expliciete toestemming;

 

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan IRI uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot IRI, haar producten en/of diensten. IRI kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door IRI bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

                Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IRI, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IRI failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van IRI geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

                IRI zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat IRI uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

                IRI zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

                In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat IRI uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. IRI zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Uw rechten

 

4.1.        Recht van toegang en inzage:

 

                U heeft het recht om onverwijld en binnen de maand op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

4.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

                U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IRI. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

                U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

4.3.        Recht van verzet:

 

                U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

4.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

                U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
4.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

                Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

4.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Internet Republic International, Gistelsesteenweg 395, 8400 Oostende of door gebruik te maken van het onderdeel “Klantenservice” op de website.

 

4.7.        Automatische beslissingen en profiling:

                                

                De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

4.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

                U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail:  [email protected].

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

                Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

5.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

5.2.        In geen geval kan IRI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

5.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 6 – Toegang door derden

 

 • Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw
          persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
          tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze
          Privacy Policy.

 

Artikel 7 – Cookies

7.1.        Introductie
               Zoals aangegeven in de cookie banner, maakt IRI op haar website gebruik van diverse
                soorten cookies.

                In deze Cookie Policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookies worden
                gebruikt en op welke wijze u de instellingen van uw browser kunt aanpassen om cookies al
                dan niet te accepteren. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken
                van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en
                het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

7.2.       Toestemming
                Voor sommige van de door IRI gebruikte cookies dient u voorafgaande toestemming te
                geven. In deze Cookie Policy wordt aangegeven om welke cookies het gaat.

                Door op "Manage Cookies" te klikken in de cookie banner, kunt u kiezen welke niet-
                noodzakelijke cookies u aanvaardt. Als u niets aanvinkt en op “Opslaan” klikt, aanvaardt u
                enkel de cookies noodzakelijk voor de werking van deze website. U blijft gebruikmaken van
                deze website (en stemt                daarmee dus in met de plaatsing van alle cookies) door te klikken op
                enig onderdeel van de webpagina's van WOCA-webshop (met uitzondering van het openen
                van deze Cookie & Privacy Policy).

7.3.       Wat zijn cookies?
                Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer
                wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij
                een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn
                noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies
                worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen,
                bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor
                hoeft u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen. Sommige cookies            worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen op de website van WOCA-webshop.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker,  en waarmee bezoek en gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten.
 Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordt geplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van dit programma kan IRI vaststellen waar de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt IRI beter inzicht in het gedrag van de bezoeker, waardoor IRI de website beter kan inrichten en gerichter kan adverteren op het internet.

7.4.       Welk soorten cookies gebruikt IRI en waarvoor?
                De door IRI gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder
                wordt toegelicht.

               Strikt noodzakelijke cookies

                Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
                Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen
                naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen
                deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het
                gebruik van de website van WOCA webshop (zoals taalinstellingen of grootte van de tekst)
                worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze
                cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Cookiesubgroep

Cookies

Gebruikte cookies

Levensduur

www.woca-webshop.be

_cf_bm

1st Party

30 minuten

www.woca-webshop.be

_cfduid

1st Party

1 maand

www.woca-webshop.be

Session_id

1st Party

30 minuten

www.woca-webshop.be

COOKIELAW

1st Party

1 jaar

www.woca-webshop.be

COOKIELAW_ADS

1st Party

1 jaar

www.woca-webshop.be

COOKIELAW_SOCIAL

1st Party

1 jaar

www.woca-webshop.be

 

1st Party

1 jaar

 

                Analytische cookies

                Deze cookies helpen ons onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
                wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze
                website gebruiken. We plaatsen nooit analytische cookies zonder uw akkoord en we
                gebruiken de gegevens die we verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze zeker
                ook nooit door aan derden. U helpt ons heel erg door toe te staan om deze cookies te
                plaatsen.

 

Cookiesubgroep

Cookies

Gebruikte cookies

Levensduur

woca-webshop.be

_ga

1st Party

2 jaar

woca-webshop.be

_gid

1st Party

24 uur

woca-webshop.be

_gat

1st Party

1 minuut

 

                Social cookies

                Om de inhoud van onze website makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van
                buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat
                verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media
                partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan
                worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik
                van deze cookies is uw toestemming vereist.
                - Facebook
                - Twitter
                - Pinterest

 

Cookiesubgroep

Cookies

Gebruikte cookies

Levensduur

 

 

 

 

 

                Advertisement cookies

                Advertisement cookies zijn meestal voor marketingdoeleinden en dienen om jouw
                surfgedrag te volgen nadat je een website hebt bezocht. Adverteerders gebruiken de
                gegevens die ze zo verzamelen over jou om je aangepaste reclame te kunnen tonen. Wij
                plaatsen zelf nooit advertisement cookies, maar het gebeurt wel dat derde partijen dat doen.
                Daar hebben wij jammer genoeg geen controle over. Je beslist zelf of je aan die derden
                toestemming geeft om zulke advertisement cookies te plaatsen.

 

Cookiesubgroep

Cookies

Gebruikte cookies

Levensduur

doubleclick.net

DSID

3rd Party

12 dagen

doubleclick.net

IDE

3rd Party

20 dagen

doubleclick.net

RUL

3rd Party

353 dagen

google.be

1P_JAR

3rd Party

1 maand

google.be

ANID

3rd Party

88 dagen

google.be

CONSENT

3rd Party

22 jaar

google.be

NID

3rd Party

6 maanden

google.com

1P_JAR

3rd Party

1 maand

google.com

AID

3rd Party

110 dagen

google.com

ANID

3rd Party

88 dagen

google.com

NID

3rd Party

6 maanden

google.com

Secure-3PAPISID

3rd Party

2 jaar

google.com

Secure-3PSID

3rd Party

2 jaar

google.com

Secure-3PSIDCC

3rd Party

1 jaar

 

7.5.       Wijzigen Cookie Policy

                IRI kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Cookie Policy, zonder u daarvan op de
                hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt.
                Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd.
                Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele
                wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik
                te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de Cookie
                Policy.

 

”Webshop
Net als andere websites, houden we ook van cookies. Cookies dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Dergelijke cookies zijn noodzakelijk om onze website correct te laten functioneren en daarom plaatsen wij ze automatisch. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. We plaatsen zelf geen cookies voor advertentiedoeleinden, maar soms doen derde partijen zoals YouTube of Google dat wel. Helaas hebben we daar geen controle over, maar je kiest zelf of je deze wil accepteren. Onderaan deze pagina vindt u een link naar onze Privacy & Cookie Policy. Manage cookies
[TRUSTPROFILEWIDGET layout=new_badges theme=light color=#F5F5F5 show=yes view=slider amount=6 width=manual width_amount=280px height=290px interval=5000 language=nld]