Privacy Policy

Privacy -policy

Laatst bijgewerkt 28/11/2019

  • Toelichting

         Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
         Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de
         externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online
         verkoop en marketing van goederen en diensten.

  • Model

         Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke
         voor de verwerking: Internet Republic International (IRI), Groenestraat 92, 8210 Zedelgem,
         BE0840.420.074

         Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw
         persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website
         www.woca-webshop.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van
         Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er
         eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.             IRI leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
                   opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11
                   december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch
                   Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.             IRI stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening
                   2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.             De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IRI. Een verklaring
                   werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat
                   betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

-        Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];

-        Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens;

-        Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

-        Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.        IRI kan gegevens van u (Persoonsgegevens) verzamelen tijdens uw registratie en gebruik van de
              Website;

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Algemene doeleinden:

                IRI zal de bij u verzamelde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden
                gebruiken:

-       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van
         Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of
         bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IRI om
         haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

-       Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze
         Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd
         gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als
         rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als
         rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het
         verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

         U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van
         bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

              De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor
              een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

              Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal
              in papieren en/of elektronische vorm, kan IRI uw gegevens gebruiken voor het verzenden van
              marketing en ander materiaal met betrekking tot IRI, haar producten en/of diensten. IRI kan de
              door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door IRI bewaarde documenten.

              Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door
              bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-
              mailbericht.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

              Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IRI, waarbij zij haar
              bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IRI failliet gaat, kan zulks
              betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de
              bedrijfsactiviteiten van IRI geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

              IRI zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat IRI uw
              gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle
              omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

              IRI zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel
              ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw
              voorafgaande toestemming.


3.4.        Wettelijke vereisten:

              In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat IRI uw Persoonsgegevens ingevolge een
              gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
              IRI zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander
              aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

                De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk
                is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie
                tussen de Onderneming en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

              U heeft het recht om onverwijld en binnen de maand op elk moment gratis kennis te nemen
              van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

              U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IRI. Daarnaast heeft U steeds
              het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te
              verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
              persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

              U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van verzet:

              U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens
              om ernstige en legitieme redenen.

              Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens
              voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

              U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in
              gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
              verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

              Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het
              recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

              U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar woca-
              [email protected], per post naar Internet Republic International, Groenestraat 92, 8210
              Zedelgem of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits
              bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

              De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan
              geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

              U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
              Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
              Fax +32 (0)2 274 48 35,
              e-mail:  [email protected]

              Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

              Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een
              vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
              vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of
              de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden
              alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan IRI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die
              voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
              toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk
              voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw
              identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw
                   persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
                   tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan
                   deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

                Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de
                Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op
                volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 [email protected]